BALANSSTAAT & INKOMSTESTAAT
BATES & LASTE
INKOMSTES & UITGAWES
KASBOEKE & GROOTBOEKE
DEBITEURE & KREDITEURE
BTW & FAKTURE & STATE
BEGROTINGS & KONTANTVLOEI
RUGSTEUN & HERWINNING
EXPORT NA EXCEL
IMPORTS VANAF BANKSTATE
GEBRUIKERSVRIENDELIK
ONDERSTEUNING & OPLEIDING
AFRIKAANS OF ENGELS
BOERDERY OF BESIGHEID
Offventure cc t/a Oranje Fin , Jameson Ave 4, Door De Kraal, Bellville, 7530 , South Africa
THE ENGLISH WESITE IS UNDER CONSTRUCTION